Rapport Circulair bouwen in de zorg
Onderzoek

Rapport Circulair bouwen in de zorg

Resultaten van EVZ onderzoek naar de voordelen van circulair bouwen bij de verduurzaming van het zorgvastgoed. Volledig rapport en managementsamenvatting.

Uit het onderzoek komt naar voren dat circulair bouwen op verschillende manieren een positieve invloed heeft op het zorgvastgoed. In de eerste plaats door reductie van CO2-uitstoot al tijdens de bouwfase, wat al veel eerder is dan bij energie-efficiënte gebouwen. Daarnaast ligt verdere winst van circulair bouwen met name op financieel en organisatorisch niveau.

Basisprincipes

Er wordt aanbevolen om zorgorganisaties te informeren over de potentiële voordelen van circulair bouwen. Ook wordt geadviseerd om de verschillende strategieën helder te communiceren. Bij de ontwikkeling en het ontwerp van zorggebouwen wordt geadviseerd één van de drie geformuleerde basisprincipes te hanteren.

Ontwerpstrategieën en case study

Implementatie van circulaire strategieën in de zorgsector kan op verschillende manieren. Om circulaire doelstellingen te bereiken zijn zes ontwerpstrategieën gedefinieerd. Deze zijn met elkaar vergeleken en beoordeeld op toepassing in de zorg. Aan de hand van een case study worden kwantitatieve inzichten gegeven in de bijdrage van circulair bouwen aan CO2-emissiereductie. Ten slotte worden de mogelijkheden aangegeven van circulair bouwen binnen de huidige en toekomstige regelgeving.

Relevante bijdrage CO2-reductie

Uit dit onderzoek blijkt verder dat door toepassing van een combinatie van circulaire maatregelen de MPG-waarde van een referentiegebouw op dit moment al met 17% gereduceerd kan worden. Voor het totaal van energie- en materiaalgebonden CO2-uitstoot, leidt dit tot 8% CO2-reductie. Dit laat zien dat circulair bouwen een relevante bijdrage kan leveren in het verduurzamingsvraagstuk van het zorgvastgoed.

Zowel het volledige rapport als de managementsamenvatting zijn beschikbaar.

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het EVZ-programma door TNO vanuit de werkgroep Green Deal Duurzame Zorg.