Rapport Onderzoek naar eisen voor het binnenklimaat in de langdurige zorg
Onderzoek

Rapport Onderzoek naar eisen voor het binnenklimaat in de langdurige zorg

Literatuuronderzoek met advies voor de eisen waar ruimtes bij zorgorganisaties voor langdurige zorg aan moeten voldoen om een optimaal binnenklimaat te bieden aan cliënten en medewerkers. Het rapport is de aanzet voor het opstellen van een programma van eisen (PvE) voor zowel zorgorganisaties als leveranciers.

Het onderzoek is uitgevoerd door TNO samen met de TU Delft, BBA Binnenmilieu BV, TU/e en de Hogeschool Utrecht, vanuit het EVZ programma.

> Direct naar het rapport

Aanleiding

Op dit moment zijn er geen specifieke richtlijnen voor het binnenklimaat van woon- en zorgruimtes in de langdurige zorg. Bij de richtlijnen in het Bouwbesluit wordt uitgegaan van de gemiddelde gezonde (jong) volwassene en niet van kwetsbare mensen.

In hoeverre het nodig is om specifieke eisen te stellen aan het binnenklimaat van ruimtes in de langdurige zorg is niet duidelijk. Ook is niet bekend welke condities dan de voorkeur zouden hebben. Om zulke richtlijnen op te kunnen stellen is er daarom nu eerst literatuuronderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken van de kennis op dit gebied.

Wetenschappelijke onderbouwing voor specifieke eisen voor het binnenklimaat

De vraagstelling van het onderzoek was tweeledig.

  1. Is in de literatuur een noodzaak te vinden om specifieke eisen te stellen aan het binnenklimaat van de huisvesting voor langdurige zorg?
  2. Zo ja, welke waarden worden in de literatuur genoemd voor het thermische binnenklimaat en voor de luchtkwaliteit?

Het onderzoek richtte zich op het verzamelen en analyseren van wetenschappelijke kennis om een onderbouwing te kunnen geven aan specifieke eisen voor ruimtes in de langdurige zorg. Aanvullend is er een analyse gedaan van bestaande normen en richtlijnen die toepasbaar kunnen zijn voor de context van langdurige zorg.

Voorzet voor aanvullende kwaliteitseisen

De resultaten van dit literatuuronderzoek en aanvullende analyses geven een zo volledig mogelijk beeld van de huidige stand van zaken van de kennis over het binnenklimaat voor de intramurale langdurige zorg. Zowel bij luchtkwaliteit als thermisch binnenklimaat wordt geconcludeerd dat het niet eenvoudig is om van de gegevens uit de literatuur richtlijnen af te leiden.

Wel is er voldoende aanleiding om met behulp van de uitkomsten van eerder onderzoek en bestaande normeringen zoals het PvE Gezonde Woningen en richtlijnen van de WHO een voorzet te kunnen geven voor aanvullende kwaliteitseisen. Dit resulteert in twee tabellen met voorgestelde advieswaarden gespecificeerd in diverse aspecten van binnenluchtkwaliteit en thermisch comfort.

Volgende fase: opstellen programma van eisen

Het rapport vormt de basis voor de volgende fase, het opstellen van een ‘Programma van Eisen voor het Binnenklimaat in de Langdurige Zorg’ door de Stichting Binnenklimaattechniek. Hierbij zal ook TNO/EVZ bij betrokken worden. Partijen kunnen vervolgens kosteloos gebruik gaan maken van dit PvE bij huisvestingsprojecten in de intramurale langdurige zorg.

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het EVZ-programma, met inhoudelijke en financiële steun door Woonzorg Nederland, Binnenklimaat Nederland en TVVL, de landelijke vereniging voor bedrijven en professionals in de installatietechniek.