Wat is een portefeuille­routekaart?

Wat is een portefeuille­routekaart?

Wat is een portefeuille­routekaart?

Wat is een portefeuilleroutekaart, is het verplicht en wat is afgesproken door de zorgbranches? Lees er hier meer over en bekijk meteen wat moet worden ingevuld.

Wat is een routekaart?

Een portefeuilleroutekaart (afgekort routekaart) laat zien op welke manier een instelling wil werken aan de klimaatdoelen voor 2030 (49% t.o.v. 1990) en 2050 (95%). De routekaart geeft per gebouw inzicht in de geplande maatregelen, de verwachtte CO2-reductie en de benodigde investeringen. In een routekaart worden alle gebouwen van een zorginstelling meegenomen. De bestuurder stelt de routekaart vast, omdat hij/zij de verbindende schakel is tussen strategie, financiën en uitvoering. 

Lees hoe je een routekaart maakt en hoe je dat handig met de CO2-reductietool doet.

Ambitieniveau van de routekaart

Routekaarten zijn grofweg te verdelen naar de volgende ambitieniveaus. Dit sluit aan bij de werkwijze om te werken van bekend naar onbekend (zie Hoe maak ik…).

 1. Alleen Erkende Maatregelen
  Dit is noodzakelijk als de routekaart voor de EED wordt gebruikt.
 2. Vooruitkijken tot 2025
  Vaak wordt in een MJOP een jaar of vijf vooruit gekeken. De routekaart uitbreiden naar 2025 is daarom een relatief makkelijke stap.
 3. Vooruitkijken tot 2030
  Gewenst ambitieniveau voor de routekaarten die uiterlijk 1 juli 2021 ingeleverd worden t.b.v. het sectorbeeld.
 4. Vooruitkijken tot 2050
  Einddoel is vooruit te kijken tot 2050. De plannen voor de periode 2030-2050 zullen (voorlopig) meer op hoofdlijnen zijn.

Routekaart i.r.t. onderhouds- en huisvestingsplannen

De term routekaart wordt vaak in één adem genoemd met de termen meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en strategisch huisvestingsplan (SHP of LTHP). De drie documenten kunnen niet zonder elkaar. De routekaart is geen vervanging voor het LTHP of de MJOP maar wel een goede aanvulling. Met de routekaart bouw je voort op de natuurlijke momenten uit het MJOP. En het SHP heeft grote impact op de CO2-routekaart, denk aan voornemens voor sloop-nieuwbouw, grootschalige renovaties, en uitbreiden en afstoten van vastgoed.

Toekomstbestendig MJOP en SHP

Anderzijds is het vrijwel onmogelijk om een toekomstbestendig MJOP of SHP te hebben, zónder de inzichten uit de CO2-routekaart daarin te verwerken. Werk het MJOP dus bij tot een duurzaam MJOP (dMJOP) en zorg dat het huisvestingsplan minstens een paragraaf duurzaamheid bevat. Nog beter is om in de afwegingen de energetische (on)mogelijkheden van de gebouwen mee te nemen. Neem ook de financiering voor verduurzaming en CO2-emissiereductie mee.

MJOP-software versus routekaart

Idealiter zijn CO2-maatregelen ook (direct) in te plannen in de MJOP-software. Momenteel is er echter nog geen MJOP-software die dat kan en óók de CO2-reductie berekent. Voorlopig moeten CO2-routekaart en MJOP dus handmatig in lijn gebracht worden.

Nog geen MJOP?

Heeft jouw instelling nog geen MJOP’s? Combineer dan het opstellen van de MJOP’s (voor een periode van minstens 10 jaar) met het maken van de routekaart. Bij Ondersteuning lees je daarvoor tips.

Opstellen CO2-routekaart geeft richting

GGZ Breburg, Maurice Roovers, projectleider duurzaamheid
“Het is de eerste tool die ons helpt naar ons klimaatdoel toe te lopen. Tot nu toe keken we vooral naar haalbare maatregelen, we gingen uit van de bestaande situatie. Nu kijken we vanuit het doel.”