Voortgangs­rapportage verduurzaming zorgvastgoed januari 2022

De eerste tussenresultaten van de routekaarten voor CO2-reductie van zorgvastgoed zijn gepubliceerd. Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) heeft een sectorrapportage opgesteld op basis van de tot nu toe ingeleverde routekaarten. De tussenstand stemt hoopvol, maar vraagt ook nog veel werk voor de zorginstellingen, bestuurders en brancheorganisaties.

49% reductie in 2030

De sectoranalyse met eerste tussenresultaten is gemaakt op basis van 76 routekaarten uit de cure (ziekenhuizen en revalidatiecentra) en 142 routekaarten uit de care (ouderen-, gehandicapten-, geestelijke gezondheidszorg). Het goede nieuws is dat daarmee verduurzamingsplannen zijn opgesteld voor het grootste deel van de cure en bijna de helft van het totale vloeroppervlak (BVO) van het care. De routekaarten zien dat de aan het vastgoed gerelateerde CO2-uitstoot in 2030 met 49% kan worden gereduceerd, als alle plannen worden uitgevoerd. De 95% reductie die in 2050 moet zijn gerealiseerd wordt met de tot nu toe ingeleverde routekaarten nog lang niet behaald.

Ontvangen routekaarten en bvo per branche

Bron: Sectorrapportage verduurzaming en CO2-emissiereductie zorgvastgoed

Totaal NFU

NVZ

Actiz VGN ggz
Zorgorganisaties per branche 743 90 388 165 100
Portefeuilleroutekaarten ontvangen 219 76 87 27 28
% ontvangen
van totaal brancheleden
29% 84% 22% 16% 28%
Totaal m2 BVO per branche*
(x 1.000)
28.814 9.548 9.772 7.071 2.423
Aantal m2 BVO van ontvangen routekaarten  (x1.000) 17.749 8.542 5.203 2.534 1.491
% van totaal m2 BVO sector 62% 89% 53% 36% 61%

*op basis van sectorale-routekaart januari 2020

Doelen haalbaar volgens plannen

Uit de analyse komt het beeld dat een ongeveer kwart van de care organisaties actief met verduurzamen van het vastgoed bezig is maar daarmee wel 48% van het BVO afdekt. Het m2 BVO dat met de ingeleverde routekaarten voor de cure wordt afgedekt ligt hoger en is 89%. Bij ziekenhuizen (cure) speelt mee dat de zorgverlening vaak is geconcentreerd in één of enkele grote gebouwen met meerdere functies.
Bij de care organisaties is vaak sprake van meerdere gebouwen waarin wonen en zorg of behandeling worden gecombineerd. Renovatie en/of nieuwbouw moet per gebouw worden gepland . Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op natuurlijke onderhoudsmomenten.

Definitieve keuzes en uitvoering

Van de organisaties die de routekaart hebben opgesteld moet iets minder dan de helft nog definitieve keuzes maken over de gerapporteerde maatregelen. Bestuurlijke betrokkenheid en financiering spelen hierbij een rol. Bij een enquête onder circa 100 vastgoedprofessionals in de zorg blijkt dat de helft van de organisaties met beschikbaar budget de maatregelen voor de komende jaren gaat uitvoeren. De overige organisaties houden nog slagen om de arm.

Sectorbrede aanpak met routekaarten

De doelen voor CO2-reductie zijn in 2019 in het Klimaatakkoord vastgesteld. Voor de zorgsector is daar de aanpak met routekaarten aan gekoppeld. Er zijn hierbij handleidingen en tools aangereikt waarmee de cure en de care aan de slag kan gaan. In 2020-2021 zorgde corona voor vertraging, maar steeds meer instellingen zijn intussen aan de slag. Dit is belangrijk omdat deze aanpak niet vrijblijvend is.

Nieuwe oproep om de routekaart vóór 1 juni in te leveren

Zomer 2022 volgt de tweede analyse en rapportage op basis van de dan ingeleverde routekaarten.

Voor alle zorgorganisaties die nog geen routekaart hebben ingeleverd roepen de brancheorganisaties op: lever deze vóór 1 juni in!

 

Op deze website vind je handleidingen, tools, praktijkvoorbeelden bij het opstellen van de routekaart.

Maak gebruik van het gratis startgesprek om voortvarend aan de slag te kunnen gaan.