Portefeuille­routekaart Cure Proces

Portefeuille­routekaart Cure Proces

Portefeuille­routekaart Cure Proces

Afspraken

In het kader van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 en het Klimaatakkoord hebben de zorgbranches, waaronder de NVZ en de NFU, en de zorgverzekeraars gezamenlijk afgesproken dat alle zorgorganisaties voor 1 januari 2024 worden geacht een geactualiseerde portefeuilleroutekaart in te dienen. Alle ziekenhuisorganisaties worden verzocht deze in te dienen via het mailadres: portefeuilleroutekaart@nvz-ziekenhuizen.nl Vervolgens verzamelt en analyseert het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) deze portefeuilleroutekaarten om de CO2-emissiereductie van de zorgsector te kunnen monitoren. De status van de portefeuilleroutekaarten wordt kenbaar gemaakt via de EVZ website. Voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart in de cure wordt geadviseerd om het door het EVZ ontwikkelde invulformat voor een portefeuilleroutekaart in de cure te gebruiken. Daarnaast biedt het EVZ ondersteuning aan bij het werk aan portefeuilleroutekaarten. Bijvoorbeeld door vrijblijvende feedback op opgestelde routekaarten te geven. Het EVZ kan daarbij feedback geven op onder andere het aangehouden format, de volledigheid van de routekaart en de gekozen maatregelen. Een routekaart aanleveren voor feedback kan via het contactformulier.

Actualisatie reeds ingediende portefeuilleroutekaart

Mocht de ziekenhuisorganisatie in de periode 2019-2022 al een portefeuilleroutekaart te hebben ingediend, dan zal deze voor 1 januari 2024 moeten worden geactualiseerd. De huidige portefeuilleroutekaart zou daarbij minstens moeten worden aangevuld met de meest recente energiegebruikscijfers (aardgas, elektriciteit en warmte). Mochten zich inmiddels wijzigingen hebben voorgedaan in de planning van de verduurzamings- maatregelen, de investeringen in de verduurzamingsmaatregelen, de prognoses van het energiegebruik in 2026, 2030 en 2050 of de omvang van het vastgoed in m2 BVO en GO, dan wordt verzocht deze wijzigingen op te nemen in de nieuwe routekaart. De wijzigingen ten opzichte van de voorgaande portefeuilleroutekaart kunnen worden vermeld en onderbouwd in hoofdstuk 10 van het portefeuilleroutekaartsjabloon.

Minimaal benodigde gegevens

Om de CO2-emissiereductie van de hele curatieve zorgsector te kunnen monitoren wordt verzocht om minimaal de volgende tabel in te vullen en op te nemen in de portefeuilleroutekaart: Tabel Portefeuilleroutekaart Cure In het kader van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 wordt ook gevraagd om de prognose van het energiegebruik in 2026. Uiteraard is het van belang om voor de betreffende locaties of gebouwen een eenduidige benaming te hanteren en de unieke adresgegevens op te nemen. Indien de portefeuilleroutekaart als verantwoordingsdocument wordt gebruikt voor de Informatieplicht en de Onderzoeksplicht energiebesparing, dan dient de portefeuilleroutekaart te moeten worden aangevuld met:
 • een hernieuwde inventarisatie van geïmplementeerde maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijst, versie 2023;
 • de Basischeck Energiezorg, zie: Energiemanagement in 14 vragen (rvo.nl);
 • een opgave van substantiële onbenutte warmtestromen;
 • een isolatiescan van boilervaten en distributie- en/of circulatieleidingen voor warm-tapwater;
 • een analyse van de elektrische aandrijfsystemen met een nominaal vermogen van tenminste 15 kW;
 • een inventarisatie van relevante maatregelen uit de Basislijst energiebesparende maatregelen, met name gericht op eventueel aanwezige stoominstallaties;
 • een inventarisatie van kosteneffectieve CO2-reducerende maatregelen binnen de proces gebonden apparatuur en installaties.
Zie hiervoor het nieuwe sjabloon voor een portefeuilleroutekaart: Zo maak je de routekaart cure.

Informatieplicht, EED-auditplicht en Onderzoeksplicht energiebesparing

Uiterlijk 1 december 2023 is een ziekenhuisorganisatie verplicht om een rapportage uit te brengen in het kader van zowel de Informatieplicht als de EED-auditplicht en de Onderzoeksplicht energiebesparing.

Voor de Informatieplicht energiebesparing moet worden aangegeven welke maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) wel of niet zijn uitgevoerd en of er alternatieve maatregelen zijn uitgevoerd.

Een ziekenhuisorganisatie is in de meeste gevallen ook EED-auditplichtig. Voor de EED- auditplicht geldt echter een vrijstelling, als op een alternatieve wijze invulling wordt gegeven aan de EED-auditplicht. Dat kan met een keurmerk dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend is, waaronder de Milieuthermometer Zorg.

De Onderzoeksplicht energiebesparing is nieuw en is van toepassing op ziekenhuislocaties met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent). Voor de Onderzoeksplicht moet een ziekenhuis rapporteren over de energiebesparingsmogelijkheden van proces gebonden apparatuur en installaties.

De portefeuilleroutekaart kan desgewenst als verantwoordingsdocument worden gebruikt om te voldoen aan de drie bovenstaande plichten. Het invulformat voor een portefeuilleroutekaart in de cure is daartoe in september 2023 geactualiseerd met de Onderzoeksplicht energiebesparing en de vernieuwde Erkende maatregelenlijst (EML) en kan optioneel ook worden gebruikt voor de EED-audit rapportage.

De verschillende rapportageverplichtingen voor de zorg worden uitvoerig toegelicht op deze website en die van RVO.

Interactieve database (in ontwikkeling)

Het EVZ ontwikkelt momenteel een interactieve database die naar verwachting in 2024 operationeel zal worden. De in 2023 reeds beschikbare database is gevuld met informatie vanuit de portefeuilleroutekaarten. Aan deze database wordt een dashboard-functionaliteit toegevoegd die in ieder geval gedurende het bestaan van het EVZ aangeboden wordt. Via dit dashboard kunnen verplichte en semi-verplichte registraties eenvoudig worden bijgehouden via vaste formats, up-to-date
databeschikbaarheid en mogelijkheden om de data bij te werken en te combineren met andere (openbare) bronnen.

Het streven is om het via de interactieve database mogelijk te maken om snel en eenvoudig:

 • zorginstellingen hun eigen gegevens te kunnen laten aanvullen en aanpassen;
 • een basis voor een EED-rapportage en de basisgegevens voor de Informatieplicht en/of Onderzoeksplicht uit te kunnen draaien;
 • een beknopte duurzaamheidsrapportage te kunnen genereren voor intern gebruik of verantwoording;
 • een basis voor de jaarrapportage duurzaamheid voor het jaarverslag uit te kunnen draaien;
 • een benchmark/vergelijking uit te voeren met gelijksoortige organisaties (op basis van bijvoorbeeld m², aantal FTE, omzet etc.);
 • een “energie- en CO2-label” te kunnen genereren op basis van het werkelijke energiegebruik.