Sectorale routekaart Cure april 2019
Verslag, presentatie

Sectorale routekaart Cure april 2019

Van: TNO

Er is een nieuwe versie (concept) van de sectorale routekaart cure.

Het doel van deze sectorale routekaart is om op de hoofdlijnen aan te geven wat de CO2-emissiereductie van de curesector inhoudt en hoe deze bereikt kan worden.

Het kabinet streeft naar een vergaande reductie van CO2-emissie met als doel een CO2-arme gebouwvoorraad in 2050. In het Ontwerp Klimaatakkoord is afgesproken dat de verschillende sectoren binnen het maatschappelijk vastgoed (utiliteitsbouw) de verantwoordelijkheid nemen om een sectorale routekaart op stellen. Hiermee onderzoeken ze op welke wijze en mate aan de CO2-emissiereductie doelstelling voldaan kan worden door gebouwgebonden maatregelen te treffen. 

De zorgsector sluit graag aan bij het instrument van de sectorale routekaart, dit is ook reeds vastgelegd in de Green Deal Zorg. De sectorale routekaart voor de cure is tot stand gekomen in nauwe samenspraak tussen VWS, TNO en de zorgbranches Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Publicatiedatum: april 2019