Praktijkvoorbeelden
Provincie Utrecht maakt werk van doelgroep zorg

Provincie Utrecht maakt werk van doelgroep zorg

Provincie Utrecht, Gea van Oortmarssen (coördinator duurzame zorg) & Boy Zelle (projectleider ontzorgingsprogramma)

Blog

In maart 2021 is provincie Utrecht gestart met het werven van de eerste tranche zorgorganisaties voor het ontzorgingsprogramma. Daarbij werd gebruik gemaakt van het opgebouwde netwerk rond verduurzaming van de zorg en de daarvoor afgesloten samenwerkingsovereenkomsten. Elf zorgorganisaties namen deel aan het ontzorgingsprogramma. Zij voelden zich daardoor “ontzorgd”. Provincie Utrecht is tevreden met de conclusie dat de 49% CO2-reductie doestelling voor 2030 voor gebouwen in eigendom technisch haalbaar lijkt. De zorgorganisaties hebben op korte termijn geen behoefte aan extra ondersteuning bij het gaan realiseren ervan. De uitvoering van de maatregelen blijven we volgen vanuit de provincie brede aanpak.

Aanpak

Het ontzorgingsprogramma helpt kleinere zorgorganisaties in de langdurige zorg vooruit bij het nemen van duurzame maatregelen aan de gebouwen om CO2-reductie te bereiken. Provincie Utrecht heeft in de aanpak voortgebouwd op de afspraken die met de branches zijn gemaakt. De brancheorganisaties sturen erop dat de zorgorganisaties op korte termijn een zogeheten portefeuilleroutekaart opstellen en inleveren bij het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ).

De routekaart bestaat uit een aantal stappen. De eerste stap is het expliciet maken van de verwachte levensduur van de gebouwen. Vervolgens op basis daarvan komen tot financieel haalbare CO2-besparende maatregelen. Daarna het opnemen van de haalbare maatregelen in een duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan (dMJOP) en kunnen de maatregelen worden uitgevoerd.

Van werving tot adviesrapport over CO2-reductie

De provincie Utrecht werkt sinds eind 2018 aan de provinciebrede aanpak en stimuleert zorgorganisaties om te verduurzamen. Er is een actief netwerk opgebouwd met 26 zorgorganisaties die actief aan de slag zijn met verduurzaming. De relaties uit dit netwerk zijn in maart 2021 persoonlijk benaderd om deel te nemen aan het ontzorgingsprogramma en ondersteund te worden bij het maken van een routekaart en de borging in het MJOP voor de gebouwen in eigendom.

De zorgorganisaties konden voor de ondersteuning kiezen uit vier door de provincie geselecteerde bureaus. Dit sloot aan op de eerder met deze afgesloten samenwerkingsovereenkomst, waarbij zorgorganisaties beloven om zich in te zetten voor verduurzaming van de organisatie. Er bleek veel behoefte te zijn aan de gebonden praktische ondersteuning. Niet iedereen kwam daarvoor in aanmerking. Zorgorganisaties die geen eigendomspanden hebben en ziekenhuizen waren bijvoorbeeld uitgesloten.

Met 11 zorgorganisaties is begin 2021 een intentieverklaring gesloten en kon het proces starten. In totaal zijn voor 29 gebouwen de haalbare maatregelen in kaart gebracht en samengevat in een eindrapport. “Trajecten als deze waar intentieverklaringen gesloten worden en vervolgens gaan over investeringen en toekomst van vastgoed gaan hebben al snel een doorlooptijd van een jaar”, vertelt Gea van Oortmarssen. De uitvoering van de maatregelen en behoefte aan ondersteuning blijven we volgen vanuit de provinciebrede aanpak.

Resultaten

De 11 zorgorganisaties laten gezamenlijk zien dat de 49% CO2 reductie in 2030 technisch haalbaar lijkt voor de gebouwen in eigendom. Dit wordt bereikt door een combinatie van nieuwbouw, het realiseren van CO2-reducerende maatregelen en door aansluiting op een lokaal warmtenet.

Het op een rij zetten van alle mogelijke CO2 reducerende maatregelen vanuit een langere termijnperspectief is door alle zorgorganisaties als zinvol ervaren. Onder andere omdat het investeren in duurzaamheid met haalbare maatregelen in een voor de bestuurder goed leesbaar rapport is samengevat.

Met het overzicht van de investeringskosten was de slag naar een duurzaam MJOP gemakkelijk te maken. Lees hier over het succes van de aanpak en inzicht in nog te bereiken CO2-reductie bij De Rijnhoven.

De ondersteuning door een bureau wordt door de deelnemers gezien als een concrete manier van ontzorgen. Alle zorgorganisaties hebben de vertaalslag naar een duurzaam MJOP gemaakt en daarmee een fundament gelegd voor de uitvoering.

Vervolg ontzorgingsprogramma

In 2022 gaat Provincie Utrecht de aanpak die is gekozen voor de langdurige zorg verder uitrollen naar nieuwe zorgorganisaties en wordt de opgedane kennis en ervaringen ook benut voor het werven van deelnemers bij de andere doelgroepen.

Lees meer over het Ontzorgingsprogramma

Lees meer over Ondersteuning bij de portefeuilleroutekaart