Uitvoeringsplannen Green Deal Zorg voor realisatie van de routekaarten

Uitvoeringsplannen Green Deal Zorg voor realisatie van de routekaarten

Op 9 maart 2022 is het Integraal Uitvoeringsplan Green Deal Duurzame Zorg (GDDZ) besproken met de Tweede Kamer. Hierin staat hoe de betrokken partijen de afspraken uit de Green Deal gaan realiseren en wat daarvoor nodig is. Financiële ondersteuning, vermindering van administratieve lasten en ondersteunende regelgeving zijn belangrijke aspecten. Het ministerie van VWS gaat aan de slag om de uitvoering te faciliteren. De door jullie ingeleverde routekaarten zijn een belangrijke onderbouwing van de plannen. Het laat zien dat de routekaartenaanpak werkt en het geeft jullie steun bij het realiseren van de plannen voor verduurzaming van het zorgvastgoed.

Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan duurzame zorg’

De Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ is eind 2022 gepresenteerd en inmiddels door vele partijen in de zorgsector ondertekend (zie nieuwsbericht op MPZ). Deze derde Green Deal Zorg bevat ambitieuze doelstellingen en afspraken om een onomkeerbare transformatie te bewerkstelligen naar een zorgstelsel en zorgsector met minimale impact op klimaat en milieu in 2050.

De betrokken brancheorganisaties hebben vervolgens uitgewerkt hoe deze doelstellingen kunnen worden gerealiseerd, zowel per branche als gezamenlijk voor de hele sector. Met dit integrale uitvoeringsplan presenteert de zorgsector een duidelijk verhaal over wat er nodig is voor de realisatie van verduurzaming aan zowel de overheid als andere betrokken partijen zoals verzekeraars en financierders.

Met alleen de inzet van de sector zelf gaat het niet lukken, financiële ondersteuning is een randvoorwaarde. Dit wordt in het uitvoeringsplan onderbouwd met begrotingen. Daarmee is het een concreet stuk voor de overheid en de andere partijen waar concrete toezeggingen op kunnen worden gedaan.

Financiering, vermindering administratieve lasten, ondersteunende regelgeving

Wat betekent dit voor de zorgorganisaties zelf? Allereerst dat de aanpak met de routekaart werkt. De ingeleverde routekaarten zijn samengevoegd en zo als sectorrapportage gebruikt voor de onderbouwing van de uitvoeringsplannen. Ze laten zien dat de sector serieus werk maakt van verduurzaming van het vastgoed en dat het kan lukken om de doelstellingen te halen, maar ook dat financiering een van de grote struikelblokken is. Door de routekaarten kan heel concreet worden aangegeven wat er nodig is. Dit maakt de toezegging van financiële ondersteuning door de overheid realistischer.

Naast financiering geven de uitvoeringsplannen ook aan dat administratieve lasten en regelgeving de zorgorganisaties beperken in wat ze kunnen doen. Ook dit staat nu weer duidelijk op de agenda van de overleggen die er zijn met VWS en andere betrokken partijen. Er wordt onder andere gekeken hoe de routekaart kan worden ingezet om te voldoen aan EED/Informatieplicht en voorwaarden van verzekeraars.

Branches dringen bij Rijk, verzekeraars en banken aan op adequate financiering en minder administratieve lasten

(Uit: Integraal uitvoeringsplan Green Deal Samen werken aan duurzame zorg)

Nog geen toezeggingen dus, maar wel bevestiging dat de routekaarten-aanpak werkt en het uitzicht op meer concrete resultaten om jullie te ondersteunen bij de enorme opgave van de verduurzaming van het zorgvastgoed.

Het Integrale Uitvoeringsplan in het kort

Vijf thema’s van de Green Deal

De Green Deal ‘Samen werken aan Duurzame Zorg’ is opgesteld in vijf thema’s. Thema 3 gaat over vastgoed, energie en vervoer.

  1. Gezondheid: Partijen streven naar gezonde voeding, groene zorgomgevingen, en inbedding van gezonde leefstijl in de zorg
  2. Onderwijs en kennis: Partijen streven naar inbedding van duurzaamheid in alle zorgopleidingen en de strategie van alle grote aanbieders
  3. Gebouwen, energie, vervoer: Partijen streven met de uitvoeringsplannen om CO2-emissie door de zorg met 30% te verminderen in 2026
  4. Grondstoffen en materialen: Partijen streven naar 20% herbruikbare hulpmiddelen, afvalreductie, en 5% minder incontinentiemateriaal in 2026
  5. Milieubelasting: Partijen zetten in op minder verspilling, criteria voor inkoop, en uitbreiding van de Ketenaanpak Medicijnresten

Thema’s per brancheorganisatie

Elke brancheorganisatie richt zich op de onderdelen van de thema’s die voor de branche het meest relevant zijn:

  • NFU zet in op voeding, bewustwording, onderwijs, vastgoed en mobiliteit, circulariteit, en minder milieubelasting medicijnen
  • NVZ gaat voor voeding, bewustwording, onderwijs, duurzaam vastgoed, circulariteit en tegengaan verspilling medicijnen
  • ActiZ gaat voor duurzaam zorgvastgoed, duurzame en gezonde voeding, afvalreductie en duurzame mobiliteit
  • De Nederlandse ggz zet in op groene omgevingen, gezonde voeding, bewustwording, duurzaam vastgoed en medicijnen
  • VGN streeft naar structurele inbedding van leefstijl en gezonde voeding, bewustwording, en duurzaam vastgoed en mobiliteit

Alle betrokken partijen beschrijven in hun uitvoeringsplannen op welke acties zij zich per thema gaan focussen.

Werkgroep Green Deal Duurzame Zorg voor samenwerking en kennisontwikkeling

Eén grote kracht van de Green Deal is dat het veel partijen bijeenbrengt. Branches en stelselpartijen herkennen dat er overlap is in doelen en acties, en dat er samenwerking en kennisontwikkeling nodig is om verduurzaming te realiseren. Daarom voeren partijen veel acties uit via de werkgroep Green Deal Duurzame Zorg. De werkgroep coördineert o.a. communicatie, onderwijs, onderzoek, en ontwikkeling van rapportage-formats en inkoopcriteria. Ook werken partijen onderling samen, bijvoorbeeld op het verduurzamen van hulpmiddelen in de medisch-specialistische zorg, of gezonde en duurzame voeding in de langdurige zorg.

 

Op de MPZ website kun je het Integrale Uitvoeringsplan Duurzame Zorg downloaden en lezen.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?