Onderzoek optimaal binnenklimaat langdurige zorg afgerond

Onderzoek optimaal binnenklimaat langdurige zorg afgerond

Aan welke eisen moeten zorgorganisaties voldoen om het optimale binnenklimaat te bieden aan cliënten en medewerkers? TNO heeft samen met de TU Delft, BBA Binnenmilieu BV, TU/e en de Hogeschool Utrecht een literatuuronderzoek afgerond en een advies uitgebracht om zo te komen tot een programma van eisen voor zowel zorgorganisaties als leveranciers. Het project is binnen het EVZ-programma uitgevoerd en wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door Woonzorg Nederland, Binnenklimaat Nederland en TVVL.

>Direct naar het kennisbankartikel

Op dit moment zijn er geen specifieke richtlijnen voor het binnenklimaat in de langdurige zorg. Dit kan best lastig zijn voor zowel zorgorganisaties als eigenaren van zorgvastgoed. Maar ook aannemers en installateurs bij verduurzaming, renovatie of nieuwbouw van huisvesting voor de langdurige zorg hebben baat bij duidelijke richtlijnen. Als tussen de partijen niet duidelijk is wat er aan kwaliteit gewenst is, kan dit achteraf discussie geven. Het hebben van richtlijnen draagt bij aan betere mogelijkheden voor sturing op de kwaliteit van het binnenklimaat in combinatie met verduurzaming. Wat leidt tot meer tevreden cliënten en medewerkers.

Richtlijnen voor thermisch binnenklimaat en luchtkwaliteit

Het onderzoek richtte zich op het binnenklimaat van ruimtes voor langdurige zorg. Het doel is om te komen tot richtlijnen voor temperatuur, luchtvochtigheid, hoeveelheid fijnstof en ventilatie in deze ruimtes. De richtlijn kan worden toegepast bij afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in bestekken en controles of bij klachten.

‘Evidence based’ aanpak

In de literatuur is gezocht naar de bewijslast voor eisen aan het binnenklimaat in de langdurige zorg. Op basis van deze literatuurstudie is een advies gegeven om in een volgende fase te komen tot een Programma van Eisen voor het binnenklimaat in langdurige zorgvoorzieningen. Stakeholders zijn hierbij betrokken via een klankbordgroep. Door deze aanpak zijn de voorgestelde eisen ‘evidence based’.

Resultaat: PvE

Op basis van het advies in het onderzoeksrapport zal de Stichting Binnenklimaattechniek in 2023 een Programma van Eisen (PvE) voor de langdurige zorg opstellen. Partijen kunnen kosteloos gebruik maken van de PvE om daarmee een invulling te geven aan de kwaliteit van het comfort.

Het Rapport Onderzoek naar eisen voor het binnenklimaat in de langdurige zorg is gepubliceerd via de Kennisbank van EVZ.

Lees het rapport via de EVZ kennisbank.


Over Woonzorg Nederland
Woonzorg Nederland is de grootste sociale seniorenhuisvester van Nederland. Ze bouwen en beheren toekomstbestendig zorgvastgoed en zelfstandige woningen in zo’n 170 gemeenten. Huurders worden een betaalbare en veilige woning geboden met ruimte voor ontmoeting in de buurt, zodat zij ‘samen zelfstandig’ kunnen wonen.

Over Binnenklimaat Nederland
Binnenklimaat Nederland zet zich als ambitieuze en actieve vereniging in om een gezond binnenklimaat te realiseren. De aangesloten leden zijn fabrikanten, leveranciers en dienstverlenende organisaties op het gebied van binnenklimaattechnologie, -sturing en -monitoring.

Over TVVL
TVVL is de landelijke vereniging voor bedrijven en professionals in de installatietechniek. De vereniging maakt de verbinding tussen kennis en mensen. Zo ontstaat een platform, een ‘denktank’ waar leden kennis ontwikkelen, delen en overdragen.

Over EVZ

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is het kenniscentrum voor het terugdringen van de CO2-uitstoot bij vastgoed in de zorg. Een belangrijke rol van het EVZ is het faciliteren van de aanpak met portefeuilleroutekaarten. Het EVZ wordt in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd door Stichting Stimular, Milieuplatform Zorgsector (MPZ) en TNO. De activiteiten worden afgestemd met de brancheorganisaties NFU, NVZ, ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz.

[Nieuwsbericht TNO]

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?