Wat is nodig om aan te sluiten op een warmte- en koudedistributiesysteem (WKD)
Onderzoek

Wat is nodig om aan te sluiten op een warmte- en koudedistributiesysteem (WKD)

TNO heeft een onderzoek uitgevoerd naar hoe zorgorganisaties zich kunnen voorbereiden op het toekomstig aansluiten op warmte- en/of koude-distributiesystemen (WKD). Dit onderzoek richt zich niet alleen op de technische aspecten maar ook op de financiële en contractuele zaken waar een zorgorganisatie rekening mee moet houden. Naast het rapport is er ook een maatregel over warmtenetten beschikbaar.

Samenvatting

Bij het overwegen van aansluiting op een WKD-systeem moet een zorgorganisatie de volgende
aspecten meenemen:

  • Wordt er in de toekomst een WKD gerealiseerd?
  • Wat zijn de technische implicaties van aansluiten op een WKD?
  • Welke mate van verduurzaming wordt gerealiseerd?
  • Wat zijn de financiële en juridische consequenties van het aansluiten op een WKD?

Realisatie van een WKD

De planning en aanleg van een WKD vergen over het algemeen een lange doorlooptijd. Dat kan oplopen tot meer dan 5 jaar. Daarbij lijken de kansen voor deze systemen met name in gebieden die nieuw ontwikkeld worden met grote bouwdichtheid groter te zijn dan in een bestaande omgeving. Wat hierbij meespeelt is dat hiervoor in de bestaande situatie een nieuwe infrastructuur moet worden aangelegd. In een bestaande omgeving doen zich
wel kansen voor om een bestaande WKD uit te breiden. Gemeenten zijn meestal een belangrijke partij bij de ontwikkelingen van deze systemen. Dit wordt ingegeven door de transitievisie warmte en de wijkgerichte aanpak. De gemeente is dan ook een partij waarbij plannen met betrekking tot WKD voor een bepaald gebied opgevraagd kunnen worden.

Technische implicaties

De technische implicaties zijn afhankelijk van het aanwezige verwarmings-, tapwater en koelsysteem in een zorggebouw. Voor de aansluiting op een WKD is direct bij het afleverpunt een ruimte nodig om de afleverset te plaatsen met daarbij de distributiepompen voor de gebouwinstallatie. Het wordt aanbevolen om een afleverset
toe te passen met een hydraulische scheiding tussen het WKD en de gebouwinstallatie.

Voordeel van aansluiting op een WKD is dat de zorgorganisatie minder onderhoud hoeft te plegen aan de eigen installatie. Nieuwe WKD zullen naar verwachting een relatief lage temperatuur aanleveren waardoor er nog een aanvullende installatie c.q. maatregelen in het zorggebouw nodig zijn om de benodigde temperatuur voor
warmtapwater te bereiken. Indien er al een laagtemperatuur verwarmingssysteem en hoogtemperatuur koelsysteem aanwezig zijn, is dit vaak een voordeel. Aansluiting op een nieuw WKD (lage temperatuur) wordt hierdoor eenvoudiger.

Een mogelijk nadeel betreft de leveringszekerheid vanuit het WKD. De leveringszekerheid is bij de overweging een belangrijk aspect aangezien bij een hoge eis dit mogelijk kan leiden tot een “dubbele” installatie.

Verduurzaming

In de concepttekst van de Warmtewet 2 is aangegeven dat er in een bepaalde mate verduurzaming van de WKD moet plaatsvinden. Dit betekent echter niet dat de warmte- en/of koudevraag van het vastgoed zelf wordt gereduceerd. Of met de verduurzaming van de WKD aan de doelstellingen en de eindnorm, in kWh/m2 die voor
2050 gaat gelden voor al het vastgoed, wordt voldaan is niet zonder meer aan te geven. Het voordeel voor de zorgorganisatie is dat de opwekking door het warmtebedrijf verduurzaamd wordt. Nadeel is dat de organisatie zelf nog moet zorgdragen voor een reductie van de warmte- en koudevraag. Een verregaande reductie van de warmtevraag kan daarnaast consequenties hebben voor het contract tussen het warmtebedrijf en de
zorgorganisatie, bijvoorbeeld door een afspraak over de minimale hoeveelheid afgenomen energie.

Financiële en juridische consequenties

Voor aansluitingen van grootverbruikers (boven de 100 kW) zijn geen vaste tarieven vastgesteld. Dit wordt gezien als het business to business (B2B) segment waarbij partijen onderling afspraken moeten maken. Bij het maken van deze afspraken spelen veel factoren een rol. Om te analyseren of aansluiten op een WKD voordelen voor een zorgorganisatie opleveren moeten al deze factoren in onderlinge samenhang worden bekeken.

Naast de tarieven spelen de overige voorwaarden ook een zeer belangrijke rol. Dit betreft o.a. de looptijd van een contract, een minimale en maximale afname van warmte en of koude, snelheid van de verduurzaming van het WKD en leveringszekerheid. Het voordeel van het aansluiten op een WKD is dat de zorgorganisatie zelf een minimale installatie nodig heeft met relatief lage onderhoudskosten. Het nadeel is dat een sterke afhankelijkheid ontstaat van het warmtebedrijf en de onderhandelingspositie onder druk kan komen te staan bij contractverlengingen en onderhandelingen over tarieven.

 

Lees het volledige rapport (pdf) :