b Course single template - Expertisecentrum Verduurzaming Zorg
Course single template

Course single template

Cursusvoorwaarden

Stimular hanteert voor haar cursussen, naast de algemene voorwaarden, specifieke cursusvoorwaarden. Bij inschrijving voor een cursus wordt de cursist per e-mail op de hoogte gebracht van deze voorwaarden.

Stichting Stimular is voor haar bedrijfsvoering en cursussen geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Algemeen

 • De cursus gaat door bij minimaal vier aanmeldingen voor een datum (exclusief incompany-cursussen). Stimular informeert je tijdig als de cursus niet doorgaat. In overleg wordt dan een nieuwe datum gekozen.
 • Als het maximale aantal aanmeldingen is bereikt, plaatsen we je op de wachtlijst voor de betreffende datum. Komt er geen ruimte, dan bieden wij je een nieuwe datum aan.
 • De cursuslocatie kan in overleg gewijzigd worden.
 • Het is toegestaan een vervanger te sturen.
 • De auteursrechten op de cursusinhoud en cursusmaterialen blijven in eigendom van Stimular. Zie ook artikel 6 van onze Algemene voorwaarden.

Betaling

 • Je ontvangt van ons een factuur voor de cursus. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie. Zie ook artikel 10 van de Algemene voorwaarden van Stimular, die je op onze website kunt downloaden.
 • Omdat Stimular is geregistreerd bij het CRKBO zijn de cursuskosten vrijgesteld van BTW.

Annulering

 • Na aanmelding voor de cursus heb je een bedenktermijn van 14 werkdagen.
 • Wanneer je minder dan twee weken voor de cursusdatum annuleert is restitutie niet mogelijk. Wel kun je op een andere datum alsnog deelnemen aan de cursus.

Klachtenprocedure

 

Indienen klacht

 1. Een cursist of opdrachtgever kan, eventueel middels zijn wettelijk vertegenwoordiger, een klacht indienen wanneer in zijn of haar beleving de Algemene voorwaarden, de cursusvoorwaarden van Stimular en/of de algemene ethische gedragsregels , zoals omschreven in het arbeidsreglement van Stimular, zijn overschreden door een medecursist, trainer/coach of de organisatie van Stimular.
 2. Een klacht dient schriftelijk, met uitleg over de onvrede, binnen redelijke termijn waarin de klacht is ontstaan te worden gericht aan de directie van Stichting Stimular, Botersloot 177, 3011HE Rotterdam.
 3. Te allen tijde zullen de medewerkers van Stimular aan hun geheimhoudingsplicht voldoen en tevens de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen beschermen. Van eventuele externe partijen wordt eenzelfde geheimhouding vereist.

Klachtbehandeling

 1. De klager zal zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 werkdagen, een schriftelijke ontvangstbevestiging worden toegezonden.
 2. De klacht wordt getoetst aan de Algemene voorwaarden, de cursusvoorwaarden van Stimular en aan de algemene ethische gedragsregels , zoals omschreven in het arbeidsreglement van Stimular.
 3. De directie van Stimular stelt zowel de klager als de beklaagde in de gelegenheid om gehoord te worden over hetgeen in de klacht is verwoord. Dit kan apart dan wel gezamenlijk.
 4. Indien wenselijk kunnen partijen zich op eigen kosten laten bijstaan door derden. Voor derden is de geheimhoudingsplicht van toepassing.

Klachtbeoordeling

 1. De directie van Stimular streeft naar een behandeling van de klacht binnen 4 weken. Mocht dit niet mogelijk zijn dan worden beide partijen hiervan ten spoedigste op de hoogte gesteld en zal Stimular aangeven binnen welke termijn wel een uitspraak kan worden verwacht.
 2. De directie van Stimular toetst de klacht en brengt beide partijen verslag uit.

Uitspraak na klacht

 1. Na evaluatie en behandeling van de ingediende klacht worden zowel klager als beklaagde schriftelijk op de hoogte gebracht met overeenkomstige maatregelen. Deze kunnen bestaan uit:
  1. Opgeloste klacht: De directie van Stimular kan de klacht, na bemiddeling, als opgelost beschouwen. Partijen worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
  2. Gegronde klacht:
   1. Bindend advies wat voor de cursusleider gericht kan zijn op het volgen van extra opleiding ofwel beëindiging van zijn rol als cursusleider;
   2. De cursist kan restitutie van het cursusgeld aanvragen.
  3. Ongegronde klacht: De klacht heeft geen betrekking op de Algemene voorwaarden of de cursusvoorwaarden van Stimular en/of algemene ethische gedragsregels, zoals omschreven in het arbeidsreglement van Stimular.
   1. Indien de klacht niet als opgelost wordt beschouwd, dan wordt deelname aan de cursus door de cursist beëindigd.
 2. Stimular zal klachten als dossier registreren en voor de duur van tenminste 1 jaar bewaren. Wanneer Stimular verantwoordelijk blijkt te zijn, dan zullen klachten aanleiding zijn tot structurele verbeteringen.

Beroepsmogelijkheid

 1. Indien een verschil van mening zou ontstaan tussen Stimular en een cursist op basis van de klacht, dan kan klager zich bij de Rechtbank vervoegen. Voor deze stap zal de klachtenboordeling eerst afgewacht dienen te worden. De uitspraak van de Rechtbank zal door Stimular opgevolgd worden, waarbij eventuele consequenties snel worden afgehandeld. Beroepsmogelijkheden zijn via dezelfde Rechtbank mogelijk.
[print-me target="#printable-content" title=""]

Course single template

Aanmelden

Cursus: Course single template

Persoonsgegevens
Factuurgegevens
Overige informatie

Informatie aanvragen

Cursus: Course single template

Wat zeggen anderen
over deze cursus?