Verslag routekaartbijeenkomsten cure (10 dec. 2019)

Op 10 december heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over de verduurzaming van ziekenhuizen en het daarvoor opstellen van portefeuilleroutekaarten. Deze bijeenkomst was door de NVZ georganiseerd met een uitdagend programma. Een groot aantal ziekenhuizen was vertegenwoordigd op het niveau van facility manager, bouwdirecteur en milieu- en energiecoördinator.

Als eerst heeft Janneke Baars (NVZ) uiteengezet wat de relatie is tussen het Klimaatakkoord en de Green Deal Duurzame Zorg 2.0. Daarnaast heeft ze aangegeven waarom het belangrijk is om portefeuilleroutekaarten op te stellen en dat hiervoor een handleiding wordt opgesteld. Deze handleiding wordt in een pilot met vijf ziekenhuizen verfijnd en zal eind januari 2020 beschikbaar komen voor de sector. De NVZ heeft de insteek dat zorginstellingen op basis van deze handleiding een eigen portefeuilleroutekaart opstellen die eind 2020 gereed is.

Vervolgens heeft Roberto Traversari (TNO) een presentatie gegeven over het tot stand komen van de sectorale routekaarten care en cure en is hij ingegaan op de uitgangspunten en achtergronden. Ook heeft Roberto een doorkijkje gegeven hoe je tot een portefeuilleroutekaart kunt komen, en is ingegaan op de rol van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ). Door het St Jansdal ziekenhuis is samen met Enodes (projecteider wijkgerichte aanpak gemeente Lelystad) ingegaan op de kansen die de portefeuilleroutekaart en het warmteplan van de gemeente bieden als deze trajecten bij elkaar komen.

Vanuit het Milieuplatform Zorgsector is door Adriaan van Engelen ingegaan op de tools waarmee eenvoudig het effect van maatregelen in de care en mogelijk bij categorale ziekenhuizen in beeld kunnen worden gebracht. Dit kan uitstekend dienen als onderlegger bij de discussie over de verduurzaming binnen zorgorganisaties. Deze tool is via het EVZ te benaderen. Begin 2020 zal ook een CO2-emissiereductie-rekentool voor de ziekenhuizen via het EVZ beschikbaar komen.

Als afsluiting is aan de hand van stellingen gediscussieerd over waaraan vanuit de sector behoefte is en hoe het EVZ daar een bijdrage aan kan leveren. Opvallend was met name het aantal aanwezigen dat vond dat er onderzoek moest komen naar de mogelijkheden en alternatieven voor luchtbevochtiging. Momenteel wordt dat doorgaans middels stoom ingevuld en dat is een belangrijk knelpunt om vergaand van het aardgas af te komen. Ook bleek slechts 50% van de aanwezigen reeds in dialoog te zijn met de gemeente om te verkennen welke mogelijkheden de warmteplannen van de gemeente bieden.

Als belangrijkste uitdaging om met CO2-emissiereducerende maatregelen aan de gang te gaan zien de aanwezigen onder andere de financiering en bekostiging van de benodigde investeringen, het creëren van draagvlak binnen de organisatie, het betrekken van de bestuurders, de techniek en aanwezige kennis. Volgens de aanwezigen leeft verduurzaming onder zorgprofessionals minder dan bij bestuurders en facilitair- en vastgoedmedewerkers. Ongeveer 95% van de respondenten verwacht voor eind 2020 een portefeuilleroutekaart te hebben opgesteld. Ook hebben de aanwezigen nog een groot aantal onderwerpen aangedragen waar de NVZ een rol bij zou kunnen spelen. Dit betreft o.a. informatieoverdracht, delen van goede voorbeelden, duurzaamheid op de agenda van de bestuurders krijgen, oplossingsrichtingen voor de financiering en bekostiging van niet-rendabele maatregelen en eenduidige en consistente regelgeving.

Meer informatie​

Heb je vragen?
Kijk eerst eens bij de veelgestelde vragen.
Vind je je vraag niet?