Doelstellingen

Doelstellingen

In het klimaatakkoord staan de doelen voor het maatschappelijk vastgoed; 49% CO2-emissiereductie in 2030 en 95% in 2050. Deze doelstelling voor Nederland geldt ook voor de zorg.

Het gaat in het klimaatakkoord specifiek om directe emissies (zoals het verbranden van gas op locatie). Aangezien het reduceren van energiegebruik ook een wettelijke verplichting is, kijkt het EVZ integraal naar energiegebruik en emissiereductie.

Het klimaatakkoord hanteert hierbij 1990 als referentiejaar. Zorginstellingen hebben echter geen gegevens van hun gebruik van dit jaar, daarom wordt aangeraden een recent jaar te gebruiken als referentiejaar.

In 2018 hebben de zorgbranches ActiZ, GGZ Nederland VGN, NVZ en NFU de Green Deal duurzame zorg getekend. De branches en het ministerie van VWS hebben afgesproken om samen het initiatief te nemen om de doelstelling te bereiken.

Bij de energietransitie wordt vooralsnog in beperkte mate wetgeving ingezet om de eindresultaten te behalen. De zorgbranches hebben aangegeven geen uitgebreide wetgeving te willen, omdat dit leidt tot normering en voorgeschreven maatregelen. Dit sluit zelden goed aan op de lopende bedrijfsprocessen. Die mankerende aansluiting zou inefficiëntie en onnodige kosten in de hand kunnen werken, omdat het investeren op natuurlijke momenten doorkruist. Gekozen is daarom voor het instrument van de routekaart. Deze keuze is gehonoreerd en opgenomen in het klimaatakkoord. De zorgbranches roepen zorginstellingen nu op om een routekaart voor hun vastgoed te maken.

Een routekaart is eenvoudig gezegd een planning van verduurzamingsmaatregelen voor het vastgoed van een instelling over de jaren heen. Hiermee kan de organisatie aantonen op welke manier invulling wordt gegeven aan de verduurzamingsopgave. De brancheorganisaties kunnen met de routekaarten aantonen hoe de sector dit doet.

De portefeuille­routekaart

De zorgbranches roepen intramurale zorginstellingen op om vóór 1 juli 2021 een CO2-routekaart op te stellen en in te leveren. In een portefeuilleroutekaart stippelt een zorginstelling het plan uit om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen.

Voor het opstellen van een portefeuilleroutekaart zijn op deze website tools, invulformats en handleidingen te vinden. Ook zijn er voorbeelden ter informatie en inspiratie.